24

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์  

ที่ปรึกษา 

สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ผู้ได้รับรางวัลศรีบูรพาและรางวัลซีไรต์จากกวีนิพนธ์รวมเล่มเรื่องเพียงความเคลื่อนไหว, เข้าร่วมชุมนุมกับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย  และ กปปส.

About the author: tr

Leave a Reply

Your email address will not be published.