28

นพ. นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ

ตำแหน่ง : กรรมการ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อดีตสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ. 2543 – 2549), เคยเป็นนายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, และกรรมการศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2519

About the author: tr

Leave a Reply

Your email address will not be published.