21

สมบัติ ธำรงธัญวงศ์

 ที่ปรึกษา 

อดีตอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้าเคยร่วมกับพอ.มนูญ รูปขจร และ พอ.สนั่น ขจรประศาสตร์ ทำรัฐประหารรัฐบาลที่ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกฯ แต่ไม่สำเร็จจนกลายเป็นกบฎต้องหลบหนี และสามารถกลับเข้ามาเมื่อมีการอภัยโทษ หลังการรัฐประหาร 2549 ได้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สมัยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข)

About the author: tr

Leave a Reply

Your email address will not be published.