26

 รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์  

ตำแหน่ง ประธานกรรมการสถาบันปฎิรูปประเทศไทย

สมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ(สปช.)รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์  ได้ร่วมลงนามทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอนายกรัฐมนตรีพระราชทาน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2549 โดยอ้างอิงความตามมาตรา 7 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, ดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีชุดปี 59 (สมัยนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ), และตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ รองประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ก่อนที่จะได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ(สปช.)

About the author: tr

Leave a Reply

Your email address will not be published.