29

บรรเจิด สิงคะเนติ  

ตำแหน่ง : กรรมการ

กรรมการปฎิรูปกฎหมาย อดีตผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรรมการพิจารณาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปการเมือง และศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ , กรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน คตส. ตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข,  ช่วงเหตุการณ์การชุมนุมของ กปปส. ได้เคยเปิดเผยสูตรหนทางสู่นายกมาตรา 7

About the author: tr

Leave a Reply

Your email address will not be published.