สถาบันปฏิรูปประเทศไทย

ความเห็นของประชาชนทุกกลุ่มคือพลังก้าวแรกของการปฏิรูปประเทศ

เพราะเพียงเรากลุ่มเดียวเปลี่ยนแปลงประเทศไม่ได้ ร่วมกันปฏิรูปประเทศไทยด้วยเสียงของท่าน

เป้าประสงค์สถาบันปฏิรูปประเทศไทย

1.เพื่อให้สถาบันเป็นที่ยอมรับ และงานทางวิชาการและการวิจัยเป็นแหล่งอ้างอิงและสามารถนำไปใช้ได้จริง ทั้งทางด้านการศึกษา การเมืองการปกครอง การเมืองภาคประชาชน การพัฒนาประชาธิปไตย และการปฏิรูปประเทศไทย

2. เพื่อให้เกิดเวทีที่ประสบประสานและสร้างความร่วมไม้ร่วมมือระหว่างสถาบันทางวิชาการ ภาคประชาสังคม ภาคเศรษฐกิจ ภาคการเมืองและภาคส่วนต่างๆ เพื่อสร้างเวทีของการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่ดี

3. เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมและประชาชน มีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น และสร้างนวัตกรรมใหม่ทางการเมือง

4. เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการศึกษาอบรม และขอคำปรึกษา หรือ ขอรับบริการข้อมูลทางวิชาการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศไทย การเมืองภาคประชาชน การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

5. เพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงานร่วมกับเครือข่ายทางการศึกษา สถาบันทางวิชาการ ภาคประชาสังคม ในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศไทยอย่างมียุทธศาสตร์

6. เพื่อส่งเสริมนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยรังสิตให้เข้าใจถึงความรู้ที่สนับสนุนภารกิจของของมหาวิทยาลัยและการเมืองภาคประชาชน

ABOUT

“สถาบันปฏิรูปประเทศไทย”

ภารกิจของสถาบัน

ปัจจุบันเกิดกระแสความตื่นตัวเรื่องปฏิรูปประเทศไทยกันอยู่ทั่วไป ซึ่งต่างมองการปฏิรูปด้วยทัศนะต่างๆกัน การปฏิรูปประเทศไทยเป็น “เนื้อหา” ของการเปลี่ยนแปลงประเทศไม่ใช่การต่อสู้เพื่อให้ได้อำนาจทางการเมือง ประเทศไทยติดอยู่ในโครงสร้างอำนาจที่ไม่เป็นธรรมมาช้านาน การปฏิรูปเป็นเรื่องยากต้องอาศัยพลังพลเมืองที่เข้มแข็งและมีจิตสำนึก ความท้าทายในการปฎิรูปประเทศประการหนึ่งคือการสร้างโครงสร้างใหม่ของประเทศด้วยการปลูกจิตสำนึกและการนำหลักการเยียวยา รักษาตนเอง สังคมสามารถเยียวยารักษาตนเอง เปลี่ยนจากคนไข้ที่รอรักษาอาการ มาเป็นการเยียวยารักษาตนเอง ให้กับเครือข่ายองค์กรเคลื่อนไหวสังคมต่างๆ โดยต้องปฏิรูปความคิด ฟื้นฟูความคิด ฟื้นฟูชีวิต สถาบันปฏิรูปประเทศไทย จึงได้ก่อตั้งขึ้นโดยมีเจตนารมณ์ เพื่อการเป็นสถาบันทางสังคม และศูนย์กลางทั้งด้านวิชาการ เป็นองค์กรชั้นนำในการเคลื่อนไหวในเรื่องการพัฒนาประเทศ พัฒนาประชาธิปไตย พัฒนานวัตกรรมทางการเมืองเพื่อการปฎิรูปประเทศไทยสู่สังคมธรรมาธิปไตย

Personal Info

  •   +02 997 2222
  •   352/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก, 12000 อ.เมือง จ.ปทุมธานี

CONTACT US

ช่องทางติดต่อสถาบันปฎิรูปประเทศไทย สามารถส่งข้อความหาเราได้ที่นี่ครับ